Kyosuke Okitsu

PM Intern

Kyosuke Okitsu

2020年インキュビット入社。
プロジェクトマネージングインターンとして就業。
東京大学工学部精密工学科学部4年生。